Put on your glasses & Look at the past and future (Załóż okulary i Spójrz na przeszłość i przyszłość).

PODSUMOWANIE PROJEKTU Zakończenie projektu. Gratuluję uczniom.

         

FOTOGRAFIKA 

Kwiecień 2022

  • Za pomocą Canvy tworzymy projekty w języku angielskim na temat przeszłości i przyszłości
  • Poznajemy aplikację "Plotagon" za pomocą awatarów i czatów nagrywamy film o projekcie
  • Rozwiązujemy ankiety i quizy ewaluacyjne.
  • Sadzimy drzewo przy wejściu do szkoły w ramach projektowego Dnia Ziemi.

Marzec 2022 

  • Kolejne spotkanie. Rozmawiamy z parterami o technologii i tworzymy własną "a story Jumper Book"
  • Spotykamy się na platformie Twinspace i bierzemy aktywny udział w konwersacjach w języku angielskim
  • Piszemy o technologii, na lekcjach informatyki z pomocą Pana Jarosława Stryczyka robimy prezentacje i wymieniamy się poglądami i tworzymy swoje "a story Jumper Book" - link TUTAJ

Styczeń/ Luty 2022


Kolejne spotkanie międzynarodowe. Wykonywanie zadań projektowych. Mapa

  • PLAKATY / POSTERS

  • LOGO

Uczniowie ćwiczyli kompetencje językowe, społeczne i informatyczne.

W ramach projektu i ćwiczenia kompetencji kluczowych, Polska strona projektu (uczniowie klasy 1T) przygotowywali plakaty i logo projektu oraz rozwiązywali quizy w języku angielskim przygotowane przez nauczycieli z TurCJI i Hiszpanii.


Na początku lutego odbyło się spotkanie międzynarodowe nauczycieli online oraz uczniowie z naszej szkoły wysyłali pozdrowienia dla kolegów i koleżanek i innych krajów biorących udział w projekcie.


W czasie ferii Uczniowie spotykali się i tworzyli swoje profile na platformie Etwinning / Twinspace. Pisali po angielsku o swoim hobby i wysyłali wiadomości e-mail na platformie.

Anna Gerej


Uczniowie klasy 1T ZSIŚiU (TECHNIK ENERGETYK) przystępują do projektu eTwinning wraz z Turcją. W dniu 5 stycznia 2022r. uczniowie wraz z nauczycielem nawiązali kontakt z założycielami projektu z Turcji. Przetłumaczyli założenie i cele projektu oraz napisali e-mail w języku angielskim. Zapoznali się z platformą eTwinning i poznali korzyści płynące z takiej innowacyjnej nauki.  https://live.etwinning.net

Uczniowie: 

Alan Żmijewski, Krystian Tomasik, Maks Grudziński, Michał Leszczyński, Kacper Kapcewicz, Jakub Straszewski, Przemysław Szargiej, Gracjan Van Muijen, Wojciech Retka, Piotr Pocełujko, Kacper Rurka, Mateusz Lender, Mariusz Kościelski

About the project
The project aims to give students the opportunity to reconize the changes between past and future ;such as jobs,technology,education,culture,tradition,music,sports,travel,etc..Faced with a rapidly changing world,we want them to overcome the future difficulties by comparing past and future ,so they can investigate the link of them .

TŁUMACZENIE:

O projekcie

Projekt ma na celu dać uczniom możliwość rozpoznania zmian między przeszłością a przyszłością, takich jak praca, technologia, edukacja, kultura, tradycja, muzyka, sport, podróże, itp. W obliczu szybko zmieniającego się świata, chcemy, aby przezwyciężyli przyszłe trudności poprzez porównanie przeszłości i przyszłości, aby mogli zbadać ich związek.

AIMS
motivate sts to learn English and raise their awareness of four basic language skills,
develop digital competence,technological skills
improve friendship,team work,communication and collaboration skills
increase awareness about the changes between past and future,

WORK PROCESS
Our project lasts from February 2022 to May 2022
February:
*Online interview(greeting meeting)
*Designing of the logo and poster of the project.
*Preparation of project map with partners collaboratively.
*Creating social media groups and blogs for the project.
*Forming mixed teams for introduction of teachers and students
*City-school introduction
March:
*Making a presentation past&future food,culture,tradition.
*Researchıng popular future jobs and past forgotten jobs,creatıng voıce record and guessıng them
*Creating an appropriate imaginary story completion about education(face to face and online education)
April:
*Writing a letter about 'without technology life' and 'without technology life ' and send them by twinsmail to each other for providing feedback.
*Song Contest about changing climate and vote the winner by a poll.
**Forming mixed country teams,Writing questions about the future and past changes and arranging competitions

May:Writing poem letter of project

EXPECTED RESULTS
At the end of the project ,we will present virtual exhibition . The students'll document and present their work collobaratively.Teachers'll communicate via social media to decide step by step the appliance and methods of the Project

TŁUMACZENIE

CELE:
motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i podnoszenie ich świadomości w zakresie czterech podstawowych umiejętności językowych,
rozwijanie kompetencji cyfrowych i umiejętności technologicznych
poprawić przyjaźń, pracę zespołową, komunikację i umiejętności współpracy
zwiększenie świadomości zmian między przeszłością a przyszłością,

PROCES PRACY
*Rozmowa kwalifikacyjna online (spotkanie powitalne)
*Zaprojektowanie logo i plakatu projektu.
*Wspólne przygotowanie mapy projektu z partnerami.
*Tworzenie grup w mediach społecznościowych i blogów dla projektu.
*Tworzenie zespołów mieszanych w celu wprowadzenia nauczycieli i uczniów
*Wprowadzenie do szkół miejskich
Marzec:
*Wykonanie prezentacji przeszłość i przyszłość żywności, kultury, tradycji.
*Badanie popularnych przyszłych zawodów i zapomnianych zawodów z przeszłości, tworzenie nagrań głosowych i ich odgadywanie
*Tworzenie odpowiednich wymyślonych uzupełnień historii o edukacji (bezpośredniej i online)
Kwiecień:
*Napisać list o 'bez technologii życie' i 'bez technologii życie' i wysłać je przez twinsmail do siebie w celu zapewnienia informacji zwrotnej.
*Konkurs piosenki o zmieniającym się klimacie i głosowanie na zwycięzcę poprzez ankietę.
**Pisanie pytań dotyczących zmian w przyszłości i przeszłości oraz organizowanie konkursów Pisanie wiersza list projektu

OCZEKIWANE WYNIKI
Na zakończenie projektu zaprezentujemy wirtualną wystawę. Uczniowie będą dokumentować i prezentować swoją pracę w sposób kolobaratywny. Nauczyciele będą komunikować się za pośrednictwem mediów społecznościowych, aby krok po kroku decydować o urządzeniach i metodach projektu.

Anna Gerej - Gula