§ 1


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administratora ww. serwisu. Każdy użytkownik serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich przestrzegania.


§ 2


Ilekroć w treści dokumentu pojawi się słowo zdefiniowane poniżej należy przez to rozumieć treść zgodną z podaną definicją:
Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący regulamin serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu;
Serwis - serwis internetowy www.zsisiu.elblag.eu znajdujący się pod adresem internetowym www.zsisiu.elblag.eu należącym do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg;
Administrator - podmiot prowadzący Serwis, którym jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg;
Użytkownik - osoba fizyczna w korzystająca z serwisu;
Zgłoszenie mailowe – wiadomość elektroniczna wysłana przez użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego www.zsisiu.elblag.eu


§ 3


Administratorem serwisu jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg;
Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie: urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki stron internetowych.
W Serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Korzystanie z techniki „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika z jego komputera. Pliki „cookies” to pliki, które zapisywane są na dysku twardym komputera wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą Serwis, w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies są gromadzone w celu tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Adres IP komputera z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności Serwisu
Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.


§ 4


Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne.
Do wysłania Zgłoszenia Mailowego konieczne jest spełnienie wymagań technicznych zapisanych w §3 pkt. 2 Regulaminu oraz posiadanie aktywnej skrzynki e-mail, na którą Użytkownik otrzyma odpowiedź. W celu dokonania zgłoszenia Użytkownik podaje następujące dane:
imię,
nazwisko,
telefon,
adres e-mail.
Użytkownik dokonujący Zgłoszenia mailowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail) przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) poprzez wysłanie Zgłoszenia mailowego. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku Użytkownika w wieku od 13 do 18 lat – za zgodą przedstawiciela ustawowego.


§ 5


Każdy użytkownik Internetu może przeglądać zawartość Serwisu


§ 6


Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączania Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
Administrator jest uprawniony do korzystania z Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
Materiały zamieszczone w Serwisie stanowią własność Administratora lub innych osób. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. Znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez Użytkowników (oraz inne osoby nieuprawnione) jest niedozwolone.


§ 7


Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Administrator będzie rozpatrywał reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. Administrator prześle odpowiedź na zgłoszoną reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
Administrator jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz przywrócenie prawidłowego działania Serwisu.


§ 8


Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na łamach Serwisu.