Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zsisiu.elblag.eu

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zsisiu.elblag.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre filmy, zdjęcia i pliki cyfrowe nie posiadają napisów i odpowiedniej konwersji plików.

Pliki cyfrowe (filmy, zdjęcia).

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności -

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja KopernikaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 64 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Przydatne linki https://www.widzialni.org/ministerstwo-cyfryzacji-opublikowalo-wzor-deklaracji-dostepnosci,new,mg,6,363 Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Polskie tłumaczenie WCAG Dostępne strony Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych •Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. Strona internetowa www.zsisiu.elblag.com.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Procedury opisane w art.18 Ustawy o Dostępności Cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Główne wejście A, znajduje się przy portierni, wejście B znajduje się od strony dziedzińca, natomiast wejście C przeznaczone jest dla uczniów i znajduje się od strony szatni.
 • Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne jest wejście A oraz korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Szkoła ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z tej możliwości należy zgłosić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem do dyrektora szkoły.

 

Informacje dodatkowe

Serwis internetowy Zespółu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.