• Dyrektor szkoły

mgr inż. Dorota Bajor

 • Wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Iwańczuk

 • Kierownik zajęć praktycznych

mgr inż. Krystyna Grochowska

 • Grono Pedagogiczne

mgr inż. Bajor Dorota

mgr Basiukiewicz Danuta

mgr Biedrzycka Kamila

mgr Borzdyńska Mira

mgr Chodorowska Anna

mgr inż. Chwietkiewicz-Mazur Paulina

mgr Falkowska-Kucia Magdalena

mgr Fogiel Maciej

mgr Anna GerejGula

mgr Grabowska Marta

mgr inż. Grochowska Krystyna

mgr Grozowska Monika

mgr Iwańczuk Jolanta

mgr Jurgielewicz Michał

ks. mgr Łuszczykiewicz Mateusz

mgr Mikulska Alicja

mgr Nosarzewska Grażyna

mgr Pawlukowicz Joanna

mgr inż. Pędzisz Jerzy

mgr Pobudkowska-Żuk Anna

mgr Polecka Joanna

mgr Popowicz Tomasz

mgr Rachwał Renata

mgr inż Samburski Adrian

mgr inż. Skowrońska Sylwia

mgr Smilgin Izabela

mgr Spicha Agnieszka

mgr Stryjczyk Jarosław

mgr Wysocki Tomasz

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 • Kierownik gospodarczy -  Beata Szewczyk
 • Sekretarz szkoły - Estera Osuchowska

Arent Krzysztof - konserwator

Cemerzewska Katarzyna

Grudzińska Magdalena

Krysik Monika

Kwilman Małgorzata

Olejnik Iwona

   

 

MEN logo - Szkoła Podstawowa

Organizacja pracy szkoły od 01.03.2021.

 Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN do 14 marca br. uczniowie będą nadal uczyć się zdalnie. Wyjątek stanowi kształcenie zawodowe. Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów:
Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora szkoły. W szkole będą zorganizowane testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym:
Kształcenie praktyczne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Uczniowie, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
mgr inż. Dorota Bajor

27.11.2020 Kontynuacja nauczania zdalnego, organizacja zajęć praktycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami zdalne nauczenie jest przedłużone do 03.01.2021. Jednocześnie informuję, że od 30.11. przywrócona jest realizacja zajęć praktycznych. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo. Na dzień dzisiejszy firmami, w których zajęcia praktyczne w dalszym ciągu są zawieszone i nie rozpoczną się od 30.11. to: Wójcik, KAM. Realizacja zajęć praktycznych stacjonarnie w CKZiU rozpocznie się od 07.12.2020r. (uczniowie zostaną poinformowani o szczegółach ich realizacji).
pozdrawiam i życzę zdrowia
Dyrektor ZSIŚIu mgr inż. Dorota Bajor

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

1) zasady przyznania konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni,

2) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów,

3) zakres i uprawnienia dyrektora, dotyczące kont w usłudze G Suite    dla Szkół i Uczelni,

4) postanowienia końcowe.

 1. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i innych działających w oparciu o tzw. chmurę.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu.
 3. Użytkowanie przez uczniów konta w oparciu o rozwiązania G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją „Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google”.

2. Zasady przyznania uczniowi konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu, począwszy od klasy pierwszej, otrzymuje dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, które będzie utworzone w domenie zsisiu.elblag.com.pl na czas edukacji w szkole.
 2. Utworzenie konta jest niezbędne do realizacji wymagań z podstawy programowej.
 3. Utworzenie oraz użytkowanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez ucznia wiąże się z akceptacją przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Nazwa użytkownika konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzona jest zgodnie z następującym wzorem: imięTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Osoba zarządzająca kontami przekazuje uczniom bądź wychowawcom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe.

 3. Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów

 1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia jedynie w celach związanych z działalnością statutową szkoły i w sytuacji, gdy występuje on jako uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu, w szczególności w celu:

1) realizacji wymagań podstawy programowej, takich jak:

 1. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej dotyczącej działalności edukacyjnej ucznia,
 2. realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin życia, która wymaga wymiany danych drogą elektroniczną,

2) zakładania kont i logowania na portalach edukacyjnych rekomendowanych przez Szkołę,

3) korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły.

5) Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni nie może być wykorzystywane w celach prywatnych, związanych z działalnością pozaszkolną.

6) Wysyłanie korespondencji z konta szkolnego należy uznawać za działanie użytkownika jako ucznia ZSIŚiU w związku z prowadzoną w Szkole działalnością edukacyjną czy społeczną.

7) Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

 - działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku),

 - nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),

 - nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

4. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą:

1) przeglądarki internetowej na stronie www.google.com

2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej.

5. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń ma możliwość zmiany hasła startowego.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz danych osobowych hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy je niezwłocznie zmienić na nowe.

7. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie.

8. Zakres i uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

1) Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa Szkoły dyrektor zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni.

2) Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych.

3) Dyrektor ma prawo również kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie9. Postanowienia końcowe:

Szkoła zastrzega sobie prawo do:

1) zmian postanowień niniejszego Regulaminu,

2) usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych,

3) zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem Szkoły, w szczególności może to dotyczyć:

a) zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie,

b) zachowań naruszających inne     zasady    i     regulaminy     użytkowania     sieci komputerowych szkoły,

c) naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 października 2020 roku.

 

Podkategorie