Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZADANIA ZAWODOWE:

 • wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę - w ramach posiadanych uprawnień;
 • ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych;
 • prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku - w ramach posiadanych uprawnień;
 • przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji;
 • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków;
 • organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
 • organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
 • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
 • doradzanie w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;

Proszę poczekać na załadowanie się prezentacji poniżej: 

PREZENTACJA KIERUNKU

 

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów;
 • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów;
 • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników;
 • dobieranie narzędzi do zadań technologicznych i kontrolowanie poprawności ich mocowania, ocenianie stopnia zużycia narzędzi oraz poprawności pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki;
 • określanie zużycia materiałów i sporządzanie planu zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne;
 • ustalanie norm materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji;
 • zajmowanie się reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami;

Technik energetyk ZSIŚiU– klasa patronacka ENERGA-OPERATOR SA

Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach;
 • nadzorowanie procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
 • przeprowadzanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych oraz analizowanie zmian parametrów w trakcie przemian termodynamicznych;
 • kontrolowanie przepływu energii cieplnej i elektrycznej;
 • prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych;
 • wykonywanie zadań związanych z remontowaniem maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;
 • dokonywanie wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;
 • projektowanie prostych instalacji energetycznych;
 • instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie maszyn, urządzeń elektryczne oraz aparatury sterującej i kontrolnopomiarowej;
 • wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowywanie i interpretowanie wyniki pomiarów;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

PRACOWNIA ENERGETYCZNA


Podkategorie