2023Przyłącz się! Oddaj Krew!

 

 


SK HDK „absolwent nr 164”

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 2020/2021szkolne koło wolontariatu

 Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. Wypełnia sumiennie dziennik wolontariusza.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Wrzesień

 • Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
 • Planujemy całoroczną pracę Klubu.
 • Akcja "Pierwszy dzwonek" - zbiórki nowych artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu naszego miasta i gminy..
 • Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne.

Październik

 • Włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne.

Listopad

 • Świąteczną Akcję dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Elblągu.

Grudzień

 • Zbiórka żywności z ramienia Banku Żywności
 • Organizacja paczki dla podopiecznego DPS w Elblągu pt: „List do Św. Mikołaja DPS Niezapominajka”
 • Organizacja zbiórki ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Styczeń

 • Udział w ramach organizacji Finału WOŚP - zbiórka na terenie szkoły do puszek.

Marzec

 • Zbiórka karmy dla elbląskiego schroniska dla zwierząt

 Czerwiec

 • Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie
 • Spotkanie z wolontariuszami

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” ~Janusz Korczak

HISTORIA SZKOŁY

Rok szkolny 1962/1963 jest początkiem historii naszej szkoły. Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa powołało filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Elblągu przy ul. Mazurskiej. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniem 1 września 1963 roku przekształciło filię w samodzielną szkołę, która otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Budowlana nr 2.W chwili utworzenia szkoły, bazę lokalową stanowiły trzy baraki drewniane mieszczące się przy ul. Mazurskiej w Elblągu zaadaptowane na sale lekcyjne, internackie, pomieszczenia biurowo-administracyjne, kuchnię, stołówkę i pomieszczenia sanitarne. Od 1 września 1964 roku do eksploatacji weszły dodatkowo dwa baraki murowane. We wrześniu 1970 roku szkoła przeniosła się do długo oczekiwanego kompleksu przy ulicy Obrońców Pokoju 44, składającego się z budynku szkoły i internatu. Szkoła dynamicznie rozwijała się w ciągu lat, kształciła pod swoim dachem absolwentów nie tylko na poziomie zasadniczym, ale również średnim. arządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 lutego 1973 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika, a Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa ufundowało sztandar z okazji dziesięciolecia jej powstania. 1 września 1975 roku utworzono Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących, a rok później Technikum Budowlane dla Pracujących. Od 1 stycznia 1980 roku szkoła uzyskała nazwę Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa. Od 1 czerwca 1983 roku opiekę nad szkołą przejął Elbląski Kombinat Budowlany. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania 1 września 1983 roku przy Zespole Szkół Budowlanych utworzono Szkołę Przysposabiającą do Zawodu. Na przestrzeni lat uczniowie kształcili się w zawodach: murarz, tynkarz, malarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji żelbetowych, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, posadzkarz, mechanik maszyn budowlanych, elektromonter, dekarz-blacharz, monter rurociągów przemysłowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w wielu elbląskich firmach. Uczestniczyli we wznoszeniu większości obiektów budowlanych nie tylko w Elblągu, ale i w regionie. Przy ich udziale powstały takie obiekty, jak na przykład: Magistrala „Północ”, Szpital Wojewódzki, Dworzec PKS, Studium Nauczycielskie (budynek IV LO), Spółdzielczy Dom SM „Zakrzewo”, Przychodnia przy ul. Jaśminowej, Hotel „Atletikon”, Szkoła Podstawowa przy ul. Jasnej, Oczyszczalnia Ścieków, Szkoła Środowiskowa nr 9 „Zawada”, Hotele Robotnicze przy ul. Jaśminowej i Związku Jaszczurczego, Kryta Pływalnia przy ul. Karowej, CKiWM „Światowid”, Szkoła Muzyczna. Uczniowie brali udział w budowach wszystkich nowych osiedli mieszkaniowych w Elblągu. Młodzież czynnie włączyła się do odbudowy i uporządkowania (przez okres dziesięciu lat) miasta Kopernika, biorąc udział w „Operacji Frombork 1001”. Za udział w tej operacji nadano szkole honorowe obywatelstwo miasta Fromborka. Lata dziewięćdziesiąte to nowe kierunki kształcenia młodzieży na poziomie szkoły średniej. Od 1września 1994roku decyzją Kuratora Oświaty w Elblągu rozpoczęło działalność Technikum Zawodowe w zawodzie technik geodeta. Rok później Technikum Budowlane na podbudowie ZSB w zawodzie technik budownictwa oraz Liceum Zawodowe – renowator zabytków architektury, a w kolejnych latach LZ – technolog robót wykończeniowych w budownictwie i stolarz. 1 września 2002roku założono Liceum Profilowane o profilach: kształtowanie środowiska i usługowo-gospodarczy. Dwa lata później Liceum Uzupełniające. 1 września 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu dokonano zmiany nazwy szkoły z Zespołu Szkół Budowlanych na >Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. W roku szkolnym 2005/2006 utworzono Szkołę Policealną w zawodach technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich i renowator zabytków architektury. 1 września 2005 roku zaistniała szkoła średnia w zawodzie technik technologii drewna, a trzy lata później zaczęto kształcić uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich. Od roku 2011/12 wzbogacono ofertę kształcenia o zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a od roku szkolnego 2016/2017 o zawód technik energetyk.

Podkategorie