ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów;
 • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów;
 • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników;
 • dobieranie narzędzi do zadań technologicznych i kontrolowanie poprawności ich mocowania, ocenianie stopnia zużycia narzędzi oraz poprawności pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki;
 • określanie zużycia materiałów i sporządzanie planu zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne;
 • ustalanie norm materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji;
 • zajmowanie się reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami;

Technik energetyk ZSIŚiU– klasa patronacka ENERGA-OPERATOR SA

Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach;
 • nadzorowanie procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
 • przeprowadzanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych oraz analizowanie zmian parametrów w trakcie przemian termodynamicznych;
 • kontrolowanie przepływu energii cieplnej i elektrycznej;
 • prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych;
 • wykonywanie zadań związanych z remontowaniem maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;
 • dokonywanie wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;
 • projektowanie prostych instalacji energetycznych;
 • instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie maszyn, urządzeń elektryczne oraz aparatury sterującej i kontrolnopomiarowej;
 • wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowywanie i interpretowanie wyniki pomiarów;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

PRACOWNIA ENERGETYCZNA 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kieruje szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej, zajmuje się kosztorysowaniem robót wykończeniowych, rozróżnia technologię wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanie do nich materiałów budowlanych.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • realizowanie projektów wnętrz;
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych;
 • określanie zakresu i rodzaju robót remontowych w obiektach budowlanych;
 • rozróżnianie technologii wykonania elementów wykończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich, robót okładzinowych;
 • kontrolowanie przebiegu robót remontowych obiektów budowlanych;
 • ocenianie jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych;
 • opracowywanie harmonogramu prac budowlanych;
 • sporządzanie zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie;
 • wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania;
 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn;
 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • prowadzenie własnej firmy usługowej;
 • kierowanie zespołem pracowników wykonujących prace wykończeniowe na budowie;

Podkategorie