Zasady uczestnictwa.
1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.

2. Cele :
· upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki;
· budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
· kształtowanie świadomości kulturowej;
· rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
· kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;
· dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
· dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie;
· rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych;
· rozwijanie umiejętności samodzielnego prezentowania wyników swojej pracy;
· kształcenie umiejętności systematycznego uczenia się;
· rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności formułowania opinii;
· promowanie inspirujących rozwiązań́ metodycznych;
3. Forma pracy: recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, podcasty, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym.
4. Czas trwania projektu: styczeń 2023 – czerwiec 2023 (w wyjątkowych sytuacjach projekt może być realizowany od września do grudnia 2023, nie dłużej jednak niż trwa rok Wisławy Szymborskiej).
5. Zasady szczegółowe:
· Szkoła, przystępująca do projektu, zobowiązuje się do zrealizowania w podanym terminie przynajmniej jednego działania o charakterze kulturalnym, poświęconego życiu i/lub twórczości Wisławy Szymborskiej.
· Formy i metody realizacji projektu są uzależnione od decyzji szkolnego koordynatora lub
koordynatorów projektu w porozumieniu z uczniami.
· Rezultaty pracy publikowane będą w grupie na FB pod nazwą Projekt MISTRZYNI
SZYMBORSKA lub na stronach zaangażowanych szkół, a następnie udostępniane w grupie.
· Istotne jest, by w realizację zaplanowanych działań zaangażować uczniów i pozwolić im na współdecydowanie o kształcie wydarzenia.
· Projekt może być realizowany online, hybrydowo lub stacjonarnie.
· Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział ich dziecka w projekcie oraz publiczne udostępnianie wizerunku ucznia.
· Grupa utworzona na FB służy do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się zorganizowanymi działaniami. Zabronione jest w niej stosowanie jakiejkolwiek formy
obrażania innych. Niedopuszczalna jest przemoc słowna. Nad porządkiem w grupie czuwają jej Administratorki.
· Dopuszcza się promowanie projektu w mediach lokalnych z zaznaczeniem ich organizatora.
· Każda szkoła, realizująca projekt, otrzyma zaświadczenie uczestnictwa po jego zakończeniu.