MEN logo - Szkoła Podstawowa

Organizacja pracy szkoły od 01.03.2021.

 Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN do 14 marca br. uczniowie będą nadal uczyć się zdalnie. Wyjątek stanowi kształcenie zawodowe. Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów:
Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku do dyrektora szkoły. W szkole będą zorganizowane testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym:
Kształcenie praktyczne odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Uczniowie, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
mgr inż. Dorota Bajor

27.11.2020 Kontynuacja nauczania zdalnego, organizacja zajęć praktycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami zdalne nauczenie jest przedłużone do 03.01.2021. Jednocześnie informuję, że od 30.11. przywrócona jest realizacja zajęć praktycznych. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo. Na dzień dzisiejszy firmami, w których zajęcia praktyczne w dalszym ciągu są zawieszone i nie rozpoczną się od 30.11. to: Wójcik, KAM. Realizacja zajęć praktycznych stacjonarnie w CKZiU rozpocznie się od 07.12.2020r. (uczniowie zostaną poinformowani o szczegółach ich realizacji).
pozdrawiam i życzę zdrowia
Dyrektor ZSIŚIu mgr inż. Dorota Bajor

Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa w szczególności:

1) zasady przyznania konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni,

2) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów,

3) zakres i uprawnienia dyrektora, dotyczące kont w usłudze G Suite    dla Szkół i Uczelni,

4) postanowienia końcowe.

 1. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i innych działających w oparciu o tzw. chmurę.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu.
 3. Użytkowanie przez uczniów konta w oparciu o rozwiązania G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją „Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google”.

2. Zasady przyznania uczniowi konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

 1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu, począwszy od klasy pierwszej, otrzymuje dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, które będzie utworzone w domenie zsisiu.elblag.com.pl na czas edukacji w szkole.
 2. Utworzenie konta jest niezbędne do realizacji wymagań z podstawy programowej.
 3. Utworzenie oraz użytkowanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez ucznia wiąże się z akceptacją przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Nazwa użytkownika konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzona jest zgodnie z następującym wzorem: imięTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Osoba zarządzająca kontami przekazuje uczniom bądź wychowawcom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe.

 3. Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów

 1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia jedynie w celach związanych z działalnością statutową szkoły i w sytuacji, gdy występuje on jako uczeń Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu, w szczególności w celu:

1) realizacji wymagań podstawy programowej, takich jak:

 1. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej dotyczącej działalności edukacyjnej ucznia,
 2. realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin życia, która wymaga wymiany danych drogą elektroniczną,

2) zakładania kont i logowania na portalach edukacyjnych rekomendowanych przez Szkołę,

3) korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły.

5) Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni nie może być wykorzystywane w celach prywatnych, związanych z działalnością pozaszkolną.

6) Wysyłanie korespondencji z konta szkolnego należy uznawać za działanie użytkownika jako ucznia ZSIŚiU w związku z prowadzoną w Szkole działalnością edukacyjną czy społeczną.

7) Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

 - działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku),

 - nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu),

 - nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.

4. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą:

1) przeglądarki internetowej na stronie www.google.com

2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej.

5. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń ma możliwość zmiany hasła startowego.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz danych osobowych hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy je niezwłocznie zmienić na nowe.

7. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie.

8. Zakres i uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

1) Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa Szkoły dyrektor zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni.

2) Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych.

3) Dyrektor ma prawo również kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie9. Postanowienia końcowe:

Szkoła zastrzega sobie prawo do:

1) zmian postanowień niniejszego Regulaminu,

2) usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych,

3) zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem Szkoły, w szczególności może to dotyczyć:

a) zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie,

b) zachowań naruszających inne     zasady    i     regulaminy     użytkowania     sieci komputerowych szkoły,

c) naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 października 2020 roku.